س-ش
کلمهمترادف
سابق سلف
سازمان جهانی خوار بارو غلات فائو
سازمان هوا شناسی ومو
سازنده اولین بمب اتم رابرت اپنهایمر
ساقه قارچ پایک
سبد بزرگ میوه کوار
سبز فام زمردین
ستاره پروین پرن
ستون فقرات مازه
سد استان فارس دوردزن
سر نوشت مقدر
سر نیزه سنان
سراب کتیر
سرای جغد خرابه
سرب انک
سرب سوخته ابار
سرب سوخته ابار
سرباز مسلح قورچی
سردار ایرانی آق شاه
سردار ترک ینال
سردار کارتاژ هانیبال
سرزمین دانوب لقب کشور اتریش
سرشیر چربک
سرشیر چربک
سرگرد قدیم یاور
سرمه کحل
سرمه کحل
سرو اوستایی گات
سرو کوهی ارسا
سرود اوستایی گات
سعایت سخن چینی
سفره چرمین ادیم
سقف دهان نگ
سگ ماهی بمبک
سماروغ قارچ
سماق تتری
سنبل الطیب والریان
سنگ سرمه کالامین
سنگی سیاه رنگ شبق
سنگی شبیه یاقوت کرکوهن
سنگین ترین گاز رادون
سوراخ خانه زنبور نخاریب
سوزن خیاطی دوزینه
سوزن خیاطی دوزینه
سوسن کوهی راسن
سوغات یزد حلوا ارده
سیاره مشتری ژوپیتر
سیاه زخم شاربن
سیب تبریزی الما
سیخ کباب اماش
سیلاب هین
شاخه هوش مصنوعی بینایی رایانه ای
شاربن سیاه زخم
شاعر انگلیسی زندانی شیلون بایرون
شاه مادها دیاکو
شاه مغولی قاان
شب دراز ایان
شبه جزیره ای در اروپا ایبری-اسکاندیناوی
شبه حصبه پاراتیفویید
شتر پیر چدر
شتر تندرو هیون
شعر ژاپنی هایکو
شلوار جنگی رانین
شلیل تالانک
شمشیر بازی اسکریم
شمشیر بازی اسکریم
شمشیر هندی مهند
شهر قوم لوط سدوم
شکافتن صدع
شیخ اشراق سهروردی
شیر بیشه هسد
شیره چعندر قند ملاس
شیره چغندر ملاس
شیره گیاهان انگم