ج-چ-ح-خ

کلمه

مترادف

جدول محاسبات نجومی

زیج

جزیره

اداک

جزیره ای در ایتالیا

الب

جزیره ای رد یونان

کرت

جسر

پل

جنگ

حرب

جنین شناسی

امبریولوژی

جهاز شتر

هوید

جوجه تیغی

راورا

جوهر قند

ساخارین

جوهر مازو

تانن

چاق

لمتر

چاه عمیق

جب

چراغ

نبراس

چرت زدن

نعاس

چرخ ریسندگی

جهره

چرک بدن

دنس

چسبناک

دج

چشمه

زاب

چمنزار

مرج

چوب خوشبو

ند

چوب دستی

وسه

چوپان

رمه بان

چک نویس

مسوده

چیستان

بردک

چینه

دای

چینه دیوار

دای

حاشیه کتاب

هامش

حبل الورید

شاهرگ

حریر ساده

برند

حلزون

لیسک

حکمت

فضل

حکمت ارسطو

مشا

خاتون

تیرم

خادم

زاور

خادم کعبه

سادن

خار

تلو

خار سر دیوار

یز

خارپشت

راورا

خال سیاه

چا

خالص

ژاو-قح

خانه پشت به افتاب

نسار

خاک گور

رمس

خاکستر

رماد

خبر گذاری اتریش

اپا

خبر نامه

بولتن

خبر نامه

بولتن

خبرگذاری ایتالیا

انسا

خبرگذاری مراکش

مب

خدای بابلی

انو

خدای باستان

را

خدای مصر قدیم

امون

خدای هندی

کریشنا

خراش

مرش

خربزه نارس

سفچ

خرما فروش

تمار

خرمای رسیده

معو

خرمای نارس

بسر

خرمن گندم

اندر

خرید و فروش

بیع

خط مصریان قدیم

هیروگلیف

خوان اول شاهنامه

شیر بیشه

خود شیفتگی

نارسیسیسم

خوردن عربی

اکل

خورشید

هور

خون ریز

سفاک

خون شناسی

هماتولوژی

خونریزی

سفاک