ص-ض-ط-ظ-ع-غ

ص-ض-ط-ظ-ع-

کلمه

مترادف

صاحب

ذا

صبر زرد

سیماهنگ

صد دینار

صنار

صوت شناسی

اکوستیک

ضبط قدیمی

فونو گراف

ضری شمشیر

یلمان

طبقه همکف

پیلوت

طبل ودهل

بالابان

طلای سفید

کهله

طلای هندی

هیر

طلق نسوز

میکا

ظرف سرکه

کپ

ظرف مربا

بانکه

ظرفیت شیمیایی

والانس

عالم یهودی

ربن

عدد فوتبال

اا

عدس

نرسک

عدسی دوربین

ابژکتیو

عروس

بیوگ

عروس زاگرس

ایلام

عصب شناس

نرولوژ

عقرب زرد

شباه

علفزار

مرتع

علم احضار روح

اسپیریتیسم

علم اقتصاد

اکونومی

علم بافت شناسی

هیستولوژی

علنی

واجار

عمامه

مندیل

عمیق گودال جهان

ماریان

عنوان نامه

سحا

عیدمردم ویتنام

تت

غدار

بی وفا

غرور

نب

غوزه خرما

غس

/ 0 نظر / 40 بازدید