س-ش

س-ش

کلمه

مترادف

سابق

سلف

ساده

بسیط

سارا

خالص

سازمان جهانی خوار بارو غلات

فائو

سازمان هوا شناسی

ومو

سازنده اولین بمب اتم

رابرت اپنهایمر

ساقه قارچ

پایک

سبد بزرگ میوه

کوار

سبز فام

زمردین

سبزی صحرایی

والک

سپیدار

پد

ستاره پروین

پرن

ستون فقرات

مازه

سخت چین

غماز

سد استان فارس

دوردزن

سر شیر

قیماق

سر قلیان

چلم

سر نوشت

مقدر

سر نیزه

سنان

سراب

کتیر

سرای جغد

خرابه

سرب

انک

سرب خشک

زاماک

سرب سوخته

ابار

سرباز روسی

سالدات

سرباز مسلح

قورچی

سردار ایرانی

آق شاه

سردار ترک

ینال

سردار کارتاژ

هانیبال

سرزمین دانوب

لقب کشور اتریش

سرشیر

چربک

سرگرد قدیم

یاور

سرگردان

هامی

سرمه

کحل

سرو اوستایی

گات

سرو کوهی

عرعر

سرو کوهی

ارسا

سرود اوستایی

گات

سعایت

سخن چینی

سفره چرمین

ادیم

سقف

والاد

سقف دهان

نگ

سگ ماهی

بمبک

سگالش

اندیشه

سماروغ

قارچ

سماق

تتری

سنبل الطیب

والریان

سنگ تسبیح

یسر

سنگ سرمه

کالامین

سنگ عصاری

غن

سنگ عصاری

غن

سنگی سیاه رنگ

شبق

سنگی شبیه یاقوت

کرکوهن

سنگین ترین گاز

رادون

سود پول

اسکانت

سوراخ

ثقب

سوراخ خانه زنبور

نخاریب

سوزن خیاطی

دوزینه

سوزن خیاطی

دوزینه

سوسن کوهی

راسن

سوسک حمام

زله

سوغات یزد

حلوا ارده

سکسکه

هک هک

سکه تقلبی

شهروا

سیاره مشتری

ژوپیتر

سیاه زخم

شاربن

سیاهچال

گریج

سیاهدانه

شونیز

سیب تبریزی

الما

سیخ کباب

اماش

سیستم

سامانه

سیفون

ابشویه

سیلاب

هین

شاخه جوان

ستاک

شاخه هوش مصنوعی

بینایی رایانه ای

شاذ

کمیاب

شاربن

سیاه زخم

شاعر انگلیسی زندانی شیلون

بایرون

شاگرد استاد

میلاو

شاه تره

هلیانه

شاه مادها

دیاکو

شاه مغولی

قاان

شب دراز

ایان

شبه جزیره ای در اروپا

ایبری-اسکاندیناوی

شبه حصبه

پاراتیفویید

شتر پیر

چدر

شتر تندرو

هیون

شعر ژاپنی

هایکو

شلغم

لفت

شلوار جنگی

رانین

شلیل

تالانک

شمشیر بازی

اسکریم

شمشیر هندی

مهند

شهامت

تهور

شهر قوم لوط

سدوم

شکافتن

صدع

شکوفه خرما

خصب

شیخ اشراق

سهروردی

شیر بیشه

هسد

شیر درنده

هماس

شیره چعندر قند

ملاس

شیره چغندر

ملاس

شیره خرما

نهد

شیره گیاهان

انگم

شیمی قدیم

کیمیا

/ 0 نظر / 43 بازدید