و-ه-ی

و-ه-ی

کلمه

مترادف

هاله ماه

شای ورد

هاون

یانه

هدهد

پوپک

هدیه

ساروی

هر طبقه از زمین

اشکوب

هسته انگور

تکس

هسته انگور

تکز

هم نام

اداش

همداستان برهمن

رای

هنر پیشه امریکایی لوک خوش شانس

نیومن

هواسنج

بارومتر

هوله

رومال

هوو

اموسنی

هویج

زردک

هکل

قارچ

هیدروفیل

ابدوستی

واحد پول آلبانی

لک

واحد پول اوگاندا

شیلینگ

واحد پول پرتغال

اسکودا

واحد پول تایلند

بات

واحد پول تایلند

بات

واحد پول ترکیه

لیره

واحد پول لسوتو

لوتی

واحد پول نروژ

کرون

واحد جوز

جوزه

واحد سرعت هواپیما

ماخ

واحد سنجش زاویه

رادیان

واحد شمارش کشتی

فروند

واحد ظرفیت خازن

فاراد

واحد وزن قدیمی

درخمی

واحدشمارش درخت خرما

نفر

وب سایت

تار نما

وحشی

دا

وزیر بزرگ

اتابک

وهن اور

اهانت امیز

ویتامین

وانک

ویتامین A

رتینول

ویتنام قدیم

انام

ویزیتور

بازاریاب

یار نزدیک گاندی

جواهر لعلنهور

یاقوت زرد

زبرجد

یاله

شاخ گاو

یرمع

فرفره

یونجه

قت

/ 0 نظر / 69 بازدید