ب

ب

کلمه

مترادف

باب روز

مد

باج و خراج

ساو

باجناق

همریش

باجناق

هم زلف

باد نامسائد

نکبا

بادر

کاهو

بادمجان

الب

باران بهاری

وسمی

باران تند

وابل

باران ریز

طل

بازاریاب

ویزیتور

بازرگان

ارتاق

باشه

هیلا

باغ انار

نارستان

بافت شناسی

فیزیولوژی

باقلای مصری

ترمس

باقلوا

لوزینه

بالشتک نان پزی

هرا

بامبو

خیزران

بانگ دعوا

صلا

بانوی هندی

ساتی

بانی فرانسوی هندسه تحلیلی

رنه دکارت

بانی مذهب پروتستان

لوتر

باکتری حصبه

سالمونلا

باکتری شناس

میکروبیولوژیست

بچه پلنگ

هرمس

بچه شیر

شبل

بچه شیر

شبل

بخشش

هبه

بخشی از اوستا

نسک

بخیه درشت

شلال

بد بو

نتن

برج ها

ابراج

بردبار

کاظم

بردباری

حلم

برده کردن

اسر

برف ریز

بژ

برنج پخته

چلو

برنج فروش

رزاز

برنج نکوبیده

شلتوک

برنج هندی

نتن

برهنه

روت

بروفه

کمربند

بز نر

شاک

بزرگ ایل

بکتاش

بزرگترین دریاچه ایران

کاسپین

بشکه ساز

کواب

بلند مرتبه

سامی

بلند مرتبه

شامخ

بنیان گذار ژنتیک

ژوهان مندل

بهشت

خلد

بهشت اروپا

لقب کشور سوییس

بوق و شیپور

نفیر

بوی گوشت

زخم

بی رحم

سفاک

بی سلیقه

شتره

بی عیب

سره

بی نظمی ضربان قلب

اریتمی

بیخ درخت

اروم

بیشترین گاز موجود در جو زمین

نیتروژن

بیطار

دامپزشک

بیماری جرب

خارشک

بیماری چشمی

تراخم

بیماری روحی

هیستری

بیماری ریوی

پنومونی

بیماری گواتر

غمباد

بیماری کزاز

تتانس

بیماری کلیوی

اورمی

بیماری کور رنگی

دالتونیسم

بیکار

عاطل

/ 0 نظر / 45 بازدید